U kunt hier onze betalingsvoorwaarden vinden. Indien u door ons wordt behandeld gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1. Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen klant en zorgverlener, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Annulering

Indien de opdracht door de klant wordt geannuleerd, is de klant gehouden alle door de zorgverlener aantoonbare gemaakte kosten te vergoeden.

3. Toepasselijk recht

Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Indien de zorgverlener een bedrag uit hoofde van geleverde diensten aan de klant te vorderen heeft, hetwelk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsbank te Alkmaar bij uitsluiting bevoegd zijn.

4. Betaling

a. Voor het geval hulpmiddelen worden afgeleverd, dient ter plaatse bij overhandiging van de hulpmiddelen per PIN te worden betaald.

Onderzoeken en consulten dienen direct ter plaatse per PIN te worden betaald.

Alle niet direct per PIN voldane betalingen dienen -tenzij schriftelijk anders is overeengekomen- te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

b. Indien de klant niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, zal de zorgverlener de klant een rappel/sommatie zenden om alsnog binnen vijf dagen na dagtekening rappel/sommatie te betalen.

c. De zorgverlener is gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte daarvan in rekening te brengen bij te late betaling ingaande na de factuurdatum. Tevens zullen bij late betaling alle op de inning van zijn/haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige partij zijn. Deze kosten zullen 15 % van het te vorderen bedrag zijn met een minimum van 35 euro exclusief B.T.W.

d. Bij een meerwerkopdracht, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing.

NB.1

Uit milieu overwegingen ontvangt u bij het betalen 1 nota voor de zorgverzekeraar en een PIN bon met daarop uw factuurnummer. Een digitale nota is bij ons opvraagbaar. Wij verstrekken geen kopie nota.

NB.2

Wanneer per PIN betalen voor u niet mogelijk is, kunt u dit voorafgaand aan uw bezoek kenbaar maken en zal met u naar een passende oplossing worden gezocht.