De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Podotherapiepraktijk

In onze Podotherapie praktijk kunnen diverse persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, emailadres, BSN) van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s). Voorts hebben we uw gegevens nodig voor het financieel verwerken van de behandeling.
Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over u, een patiënt, uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

De plichten van de podotherapeut

Uw podotherapeut is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • in geanonomiseerde vorm voor doelmatig beheer en beleid;
  • in geanonimiseerde vorm voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Zorg RondOm Voeten hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw rechten als zorgconsument

 • U heeft de volgende rechten:
  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander
   daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht
   zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan
   kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander
   niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet
   bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw
   dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels het aanvraagformulier
kenbaar maken aan Zorg RondOm Voeten.

Uiteraard kunt u hierbij ook hulp inschakelen van een schriftelijk gemachtigde, curator of mentor.

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal
vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen
van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens
worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Zorg RondOm Voeten is niet aansprakelijk voor
fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door
een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt in het aanvraagformulier

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het podotherapeutisch dossier gaat. De
Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16
jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de
aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische
gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen
bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van
de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Zorg RondOm Voeten hebben de verplichting vertrouwelijk met uw
persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking
van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan
echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de
zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig
gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens als
u daar toestemming voor heeft verleend , indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal
uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de fysiotherapeut of pedicure waar u
tevens onder behandeling bent en voor een optimale behandeling en samenwerking gegevens
verstrekt krijgt van de podotherapeut).

Uitwisseling gegevens

Zorg RondOm Voeten wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via beveiligd
digitaal informatie kanaal (Zorgdomein/Zorgmail/Securemail) en via huisartseninformatiesysteem
(HIS) of keteninformatiesysteem (KIS Care Sharing van HONK) relevante medische gegevens
veilig en betrouwbaar met uw huisarts of andere betrokken zorgverleners.

Overdracht van uw dossier

Als u een andere podotherapeut kiest, kan het belangrijk zijn dat uw nieuwe podotherapeut op de
hoogte is van uw paramedische geschiedenis. Uw paramedische geschiedenis staat in uw
patiëntendossier. U kunt uw oude podotherapeut vragen het dossier over te dragen aan uw
nieuwe podotherapeut. De oude podotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk nadat u heeft
gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe podotherapeut.
Uw paramedisch dossier wordt dan door uw nieuwe podotherapeut persoonlijk of per
aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd
recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan in het geval van
een digitaal dossier ook via e-mail aan de nieuwe podotherapeut worden overgedragen. Beide
podotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen
voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang
met uw medische gegevens? Dan gaat uw podotherapeut hierover graag met u in gesprek.